Dao Ke Dao

道可道.

dào kě dào

非常道。

fēi cháng dào

名可名。

míng kě míng

非常名。

fēi cháng míng

無名天地之始。

wú míng tiān dì zhī shǐ

有名萬物之母。

yǒu míng wàn wù zhī mǔ

故常無欲。

gù cháng wú yù

以觀其妙。

yǐ guān qí miào

常有欲以觀其徼。

cháng yǒu yù yǐ guān qí jiào

此兩者同出而異名。

cǐ liǎng zhě tóng chū ér yì míng

 

同謂之玄。

tóng wèi zhī xuán

玄之又玄。

xuán zhī yòu xuán

衆妙之門

zhòng miào zhī mén

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0